هخامنشیان

مراسم عزادارى‏ و تدفین عهد هخامنشیان

مراسم عزادارى‏ و تدفین عهد هخامنشیان از مراسم تدفین و عزادارى مردم آن دوران  در ایران باستان نیز جز اطلاعات مبهم و پراکنده خبرى نداریم. گزنفون مى‏نویسد: پس‏ازآنکه «ابراداتاس» در جریان نبرد با مصریان کشته شد، زنش پس از وقوف از مرگ شوهرش بر سر نعش او شتافت، آن را از زمین برداشت، بر- روى […]

معادن در دوران هخامنشیان

معادن‏ مهندس زاوش مى‏نویسد: ایرانیان از دیرباز براى بهره‏بردارى از معادن به حفر چاه و تونل و و گالرى مى‏پرداختند و قسمتهاى کم استقامت را به کمک چوب‏بست آماده کار مى‏کردند. براى روشن کردن معادن از پیه‏سوز و چراغهاى روغنى استفاده مى‏شد. در ایران سنگ مس قبل از سنگهاى دیگر مورد استفاده قرارگرفته است. طبق […]

هنر و صنعت‏ در دوران هخامنشیان

هنر و صنعت‏ از آثار هنرى که از عهد هخامنشیان برجاى مانده مى‏توان به مظاهر هنر ملى پى‏برد. هنرمندان آن دوره نمى‏توانستند یا نمى‏خواستند صحنه‏هاى مربوط به زندگى روزانه مردم را در آثار هنرى خود منعکس سازند. به عقیده گیرشمن «هنر هخامنشى مقید و محبوس دربار بود و نمى‏قوانست از آزادى تعبیر برخوردار باشد.» «۲۴۷» […]

مقام و ارزش خانواده‏ در عهد هخامنشیان

وضعیت طبقات مختلف عهد هخامنشی و ایران باستان مقام و ارزش خانواده‏ در مذهب زرتشت دوشیزگان و پسران عزب به ازدواج و تشکیل خانواده ترغیب شده‏اند، بنا به مندرجات اوستا: «مردى که‏ زن دارد برآنکه چنین نیست فضیلت دارد، و مردى که خانواده‏اى را سرپرستى مى‏کند بر آنکه خانواده ندارد فضیلت دارد و ثروتمند برتر […]

بحث کلى پیرامون طبقات‏ مختلف مردم دوره هخامنشیان

وضع طبقات مختلف‏ بحث کلى در پیرامون طبقات‏ کریستن سن مستشرق نامدار دانمارکى در مقدمه کتاب خود مى‏نویسد: … از زمان بسیار قدیم، ایرانیان جامعه دودمانى تشکیل داده بودند که از حیث تقسیمات ارضى منقسم بر چهار قسمت بود؛ از این قرار: خانه، ده، طایفه و کشور. قوم ایرانى خود را آریا مى‏نامید و اصطلاح […]

سازمان ارتش در حکومت هخامنشیان

سازمان ارتش‏ در حکومت هخامنشى، نیروى نظامى، اساس قدرت دولت و شخص شاه بود. کسانى که از نعمت سلامت برخوردار بودند و سنشان بین ۱۵ تا ۵۰ سال بود، در هنگام جنگ آماده‏به خدمت مى‏شدند، و این جریان از طرف مسؤولین امر با شدت و خشونت بسیار عملى مى‏شد. یک‏بار چنان اتفاق افتاد که پدر […]

طرز اداره کشورها در ایران باستان هخامنشیان

تمدن ایران در عهد هخامنشیان‏ طرز اداره کشورها به گفته هرودت، داریوش شاهنشاهى بزرگ خود را به ۲۰ استان یا ایالت تقسیم کرد و در رأس آنها بیست شهربان یا استاندار قرار داد. این صاحبمنصبان بزرگ، که جملگى از بستگان شاه یا افراد خاندانهاى بزرگ بودند، مستقیما در مقابل شاه مسؤولیت داشتند. براى جلوگیرى از […]

معرفی گنجنامه در کوه الوند همدان

سنگ‌نبشته‌های گنج‌نامه نوشتارهایی از دوران داریوش و خشایارشاه هخامنشی است که بر دل یکی از صخره‌های کوه الوند در فاصله ۵ کیلومتری غرب همدان و در انتهای درهٔ عباس‌آباد حکاکی شده‌است. کتیبه‌ها هر کدام در سه ستون ۲۰ سطری به زبان‌های پارسی باستان، بابلی و عیلامی قدیم نوشته شده‌اند. متن پارسی باستان در سمت چپ هر دو لوح جای گرفته‌است و پهنایی معادل ۱۱۵ سانتی متر دارد. متن بابلی در وسط هر دو کتیبه نوشته شده و متن عیلامی در ستون سوم قراردارد.

کتیبه های گنجنامه در همدان

نام‌گذاری
این کتیبه‌ها از دیرباز نام‌های گوناگونی را بر خود گرفته‌است، از جمله «سنگ نبشته – نبشت خدایان – دادمهان یا دادبهان – تنبابر – کتیبه‌های الوند – جنگ نامه و گنجنامه» که دو نام «جنگ نامه و گنجنامه» در سده‌های اخیر بیشتر مصطلح بوده‌است.

در خصوص وجه تسمیه گنجنامه می‌توان گفت: گنجنامه در زبان پارسی به معنای حکایت و داستان گنج است و عموم مردم را تصور بر این بوده‌است که راز گنجی نهان را در این کتیبه‌ها نگاشته‌اند و به نظر می‌رسد واژهٔ جنگ نامه نیز تحت تاثیر ذهنیتی که از جنگ و جنگاوری شاهان گذشته در سر مردم بوده، یا با جایگزینی عامیانه کلمه جنگ بجای گنج بوجود آمده باشد.

ادامه مطلب معرفی گنجنامه در کوه الوند همدان

مراسم عزادارى‏ و تدفین عهد هخامنشیان

مراسم عزادارى‏ و تدفین عهد هخامنشیان از مراسم تدفین و عزادارى مردم آن دوران  در ایران باستان نیز جز اطلاعات مبهم و پراکنده خبرى نداریم. گزنفون مى‏نویسد: پس‏ازآنکه «ابراداتاس» در جریان نبرد با مصریان کشته شد، زنش پس از وقوف از مرگ شوهرش بر سر نعش او شتافت، آن را از زمین برداشت، بر- روى […]

معادن در دوران هخامنشیان

معادن‏ مهندس زاوش مى‏نویسد: ایرانیان از دیرباز براى بهره‏بردارى از معادن به حفر چاه و تونل و و گالرى مى‏پرداختند و قسمتهاى کم استقامت را به کمک چوب‏بست آماده کار مى‏کردند. براى روشن کردن معادن از پیه‏سوز و چراغهاى روغنى استفاده مى‏شد. در ایران سنگ مس قبل از سنگهاى دیگر مورد استفاده قرارگرفته است. طبق […]

هنر و صنعت‏ در دوران هخامنشیان

هنر و صنعت‏ از آثار هنرى که از عهد هخامنشیان برجاى مانده مى‏توان به مظاهر هنر ملى پى‏برد. هنرمندان آن دوره نمى‏توانستند یا نمى‏خواستند صحنه‏هاى مربوط به زندگى روزانه مردم را در آثار هنرى خود منعکس سازند. به عقیده گیرشمن «هنر هخامنشى مقید و محبوس دربار بود و نمى‏قوانست از آزادى تعبیر برخوردار باشد.» «۲۴۷» […]

مقام و ارزش خانواده‏ در عهد هخامنشیان

وضعیت طبقات مختلف عهد هخامنشی و ایران باستان مقام و ارزش خانواده‏ در مذهب زرتشت دوشیزگان و پسران عزب به ازدواج و تشکیل خانواده ترغیب شده‏اند، بنا به مندرجات اوستا: «مردى که‏ زن دارد برآنکه چنین نیست فضیلت دارد، و مردى که خانواده‏اى را سرپرستى مى‏کند بر آنکه خانواده ندارد فضیلت دارد و ثروتمند برتر […]

بحث کلى پیرامون طبقات‏ مختلف مردم دوره هخامنشیان

وضع طبقات مختلف‏ بحث کلى در پیرامون طبقات‏ کریستن سن مستشرق نامدار دانمارکى در مقدمه کتاب خود مى‏نویسد: … از زمان بسیار قدیم، ایرانیان جامعه دودمانى تشکیل داده بودند که از حیث تقسیمات ارضى منقسم بر چهار قسمت بود؛ از این قرار: خانه، ده، طایفه و کشور. قوم ایرانى خود را آریا مى‏نامید و اصطلاح […]

سازمان ارتش در حکومت هخامنشیان

سازمان ارتش‏ در حکومت هخامنشى، نیروى نظامى، اساس قدرت دولت و شخص شاه بود. کسانى که از نعمت سلامت برخوردار بودند و سنشان بین ۱۵ تا ۵۰ سال بود، در هنگام جنگ آماده‏به خدمت مى‏شدند، و این جریان از طرف مسؤولین امر با شدت و خشونت بسیار عملى مى‏شد. یک‏بار چنان اتفاق افتاد که پدر […]

طرز اداره کشورها در ایران باستان هخامنشیان

تمدن ایران در عهد هخامنشیان‏ طرز اداره کشورها به گفته هرودت، داریوش شاهنشاهى بزرگ خود را به ۲۰ استان یا ایالت تقسیم کرد و در رأس آنها بیست شهربان یا استاندار قرار داد. این صاحبمنصبان بزرگ، که جملگى از بستگان شاه یا افراد خاندانهاى بزرگ بودند، مستقیما در مقابل شاه مسؤولیت داشتند. براى جلوگیرى از […]

طرز اداره کشورها در ایران باستان هخامنشیان

تمدن ایران در عهد هخامنشیان‏

طرز اداره کشورها

به گفته هرودت، داریوش شاهنشاهى بزرگ خود را به ۲۰ استان یا ایالت تقسیم کرد و در رأس آنها بیست شهربان یا استاندار قرار داد.

این صاحبمنصبان بزرگ، که جملگى از بستگان شاه یا افراد خاندانهاى بزرگ بودند، مستقیما در مقابل شاه مسؤولیت داشتند.

براى جلوگیرى از مخالفتها و شورشهاى احتمالى در حوزه قدرت هرشهربان، فرماندهى براى کل قواى مقیم آن استان انتخاب نمود که او نیز مسؤول شخص شاه بود.

ادامه مطلب طرز اداره کشورها در ایران باستان هخامنشیان

مراسم عزادارى‏ و تدفین عهد هخامنشیان

مراسم عزادارى‏ و تدفین عهد هخامنشیان از مراسم تدفین و عزادارى مردم آن دوران  در ایران باستان نیز جز اطلاعات مبهم و پراکنده خبرى نداریم. گزنفون مى‏نویسد: پس‏ازآنکه «ابراداتاس» در جریان نبرد با مصریان کشته شد، زنش پس از وقوف از مرگ شوهرش بر سر نعش او شتافت، آن را از زمین برداشت، بر- روى […]

معادن در دوران هخامنشیان

معادن‏ مهندس زاوش مى‏نویسد: ایرانیان از دیرباز براى بهره‏بردارى از معادن به حفر چاه و تونل و و گالرى مى‏پرداختند و قسمتهاى کم استقامت را به کمک چوب‏بست آماده کار مى‏کردند. براى روشن کردن معادن از پیه‏سوز و چراغهاى روغنى استفاده مى‏شد. در ایران سنگ مس قبل از سنگهاى دیگر مورد استفاده قرارگرفته است. طبق […]

هنر و صنعت‏ در دوران هخامنشیان

هنر و صنعت‏ از آثار هنرى که از عهد هخامنشیان برجاى مانده مى‏توان به مظاهر هنر ملى پى‏برد. هنرمندان آن دوره نمى‏توانستند یا نمى‏خواستند صحنه‏هاى مربوط به زندگى روزانه مردم را در آثار هنرى خود منعکس سازند. به عقیده گیرشمن «هنر هخامنشى مقید و محبوس دربار بود و نمى‏قوانست از آزادى تعبیر برخوردار باشد.» «۲۴۷» […]

مقام و ارزش خانواده‏ در عهد هخامنشیان

وضعیت طبقات مختلف عهد هخامنشی و ایران باستان مقام و ارزش خانواده‏ در مذهب زرتشت دوشیزگان و پسران عزب به ازدواج و تشکیل خانواده ترغیب شده‏اند، بنا به مندرجات اوستا: «مردى که‏ زن دارد برآنکه چنین نیست فضیلت دارد، و مردى که خانواده‏اى را سرپرستى مى‏کند بر آنکه خانواده ندارد فضیلت دارد و ثروتمند برتر […]

بحث کلى پیرامون طبقات‏ مختلف مردم دوره هخامنشیان

وضع طبقات مختلف‏ بحث کلى در پیرامون طبقات‏ کریستن سن مستشرق نامدار دانمارکى در مقدمه کتاب خود مى‏نویسد: … از زمان بسیار قدیم، ایرانیان جامعه دودمانى تشکیل داده بودند که از حیث تقسیمات ارضى منقسم بر چهار قسمت بود؛ از این قرار: خانه، ده، طایفه و کشور. قوم ایرانى خود را آریا مى‏نامید و اصطلاح […]

سازمان ارتش در حکومت هخامنشیان

سازمان ارتش‏ در حکومت هخامنشى، نیروى نظامى، اساس قدرت دولت و شخص شاه بود. کسانى که از نعمت سلامت برخوردار بودند و سنشان بین ۱۵ تا ۵۰ سال بود، در هنگام جنگ آماده‏به خدمت مى‏شدند، و این جریان از طرف مسؤولین امر با شدت و خشونت بسیار عملى مى‏شد. یک‏بار چنان اتفاق افتاد که پدر […]

طرز اداره کشورها در ایران باستان هخامنشیان

تمدن ایران در عهد هخامنشیان‏ طرز اداره کشورها به گفته هرودت، داریوش شاهنشاهى بزرگ خود را به ۲۰ استان یا ایالت تقسیم کرد و در رأس آنها بیست شهربان یا استاندار قرار داد. این صاحبمنصبان بزرگ، که جملگى از بستگان شاه یا افراد خاندانهاى بزرگ بودند، مستقیما در مقابل شاه مسؤولیت داشتند. براى جلوگیرى از […]

ارزش آزادى‏ دوره هخامنشیان

تمدن ایران در عهد هخامنشیان‏

ارزش آزادى‏

«آنچه از مدارک تاریخى برمى‏آید، یونانیان بیش از ایرانیان براى حقوق و آزادیهاى فردى و اجتماعى خود احترام قائل بودند. وقتى شهربان ایرانى از جلال و شکوه دربار خشایارشا براى دو نفر از اسپارتیها سخن مى‏گوید، یکى از آنان به سرباز پارسى چنین مى‏گوید: «تو اسارت را تحمل کرده‏اى ولى هرگز طعم‏…

ادامه مطلب ارزش آزادى‏ دوره هخامنشیان

مراسم عزادارى‏ و تدفین عهد هخامنشیان

مراسم عزادارى‏ و تدفین عهد هخامنشیان از مراسم تدفین و عزادارى مردم آن دوران  در ایران باستان نیز جز اطلاعات مبهم و پراکنده خبرى نداریم. گزنفون مى‏نویسد: پس‏ازآنکه «ابراداتاس» در جریان نبرد با مصریان کشته شد، زنش پس از وقوف از مرگ شوهرش بر سر نعش او شتافت، آن را از زمین برداشت، بر- روى […]

معادن در دوران هخامنشیان

معادن‏ مهندس زاوش مى‏نویسد: ایرانیان از دیرباز براى بهره‏بردارى از معادن به حفر چاه و تونل و و گالرى مى‏پرداختند و قسمتهاى کم استقامت را به کمک چوب‏بست آماده کار مى‏کردند. براى روشن کردن معادن از پیه‏سوز و چراغهاى روغنى استفاده مى‏شد. در ایران سنگ مس قبل از سنگهاى دیگر مورد استفاده قرارگرفته است. طبق […]

هنر و صنعت‏ در دوران هخامنشیان

هنر و صنعت‏ از آثار هنرى که از عهد هخامنشیان برجاى مانده مى‏توان به مظاهر هنر ملى پى‏برد. هنرمندان آن دوره نمى‏توانستند یا نمى‏خواستند صحنه‏هاى مربوط به زندگى روزانه مردم را در آثار هنرى خود منعکس سازند. به عقیده گیرشمن «هنر هخامنشى مقید و محبوس دربار بود و نمى‏قوانست از آزادى تعبیر برخوردار باشد.» «۲۴۷» […]

مقام و ارزش خانواده‏ در عهد هخامنشیان

وضعیت طبقات مختلف عهد هخامنشی و ایران باستان مقام و ارزش خانواده‏ در مذهب زرتشت دوشیزگان و پسران عزب به ازدواج و تشکیل خانواده ترغیب شده‏اند، بنا به مندرجات اوستا: «مردى که‏ زن دارد برآنکه چنین نیست فضیلت دارد، و مردى که خانواده‏اى را سرپرستى مى‏کند بر آنکه خانواده ندارد فضیلت دارد و ثروتمند برتر […]

بحث کلى پیرامون طبقات‏ مختلف مردم دوره هخامنشیان

وضع طبقات مختلف‏ بحث کلى در پیرامون طبقات‏ کریستن سن مستشرق نامدار دانمارکى در مقدمه کتاب خود مى‏نویسد: … از زمان بسیار قدیم، ایرانیان جامعه دودمانى تشکیل داده بودند که از حیث تقسیمات ارضى منقسم بر چهار قسمت بود؛ از این قرار: خانه، ده، طایفه و کشور. قوم ایرانى خود را آریا مى‏نامید و اصطلاح […]

سازمان ارتش در حکومت هخامنشیان

سازمان ارتش‏ در حکومت هخامنشى، نیروى نظامى، اساس قدرت دولت و شخص شاه بود. کسانى که از نعمت سلامت برخوردار بودند و سنشان بین ۱۵ تا ۵۰ سال بود، در هنگام جنگ آماده‏به خدمت مى‏شدند، و این جریان از طرف مسؤولین امر با شدت و خشونت بسیار عملى مى‏شد. یک‏بار چنان اتفاق افتاد که پدر […]

طرز اداره کشورها در ایران باستان هخامنشیان

تمدن ایران در عهد هخامنشیان‏ طرز اداره کشورها به گفته هرودت، داریوش شاهنشاهى بزرگ خود را به ۲۰ استان یا ایالت تقسیم کرد و در رأس آنها بیست شهربان یا استاندار قرار داد. این صاحبمنصبان بزرگ، که جملگى از بستگان شاه یا افراد خاندانهاى بزرگ بودند، مستقیما در مقابل شاه مسؤولیت داشتند. براى جلوگیرى از […]

تاریخچه ی پول

تاریخچه ی پول

 پول از کجا آمده و چه تاریخچه ای را در پشت سر دارد؟خواندن این مطلب به شما کمک می کند تا با سرگذشت این شی پرماجا آشنا شوید.
در گذشته دیرین برای تداوم حیات، نیاز هر فرد با تلاش فردی (شکار- تولید و …) تامین می‌شد ولی با گذشت زمان هرگز به تولید شخصی قانع نبود و اگر در آن روز بشر نمی‌توانست با زور هرچه می‌خواهد به چنگ آورد ناگزیر حاضر می‌شد از راه معاوضه جنس با جنس (معاوضه مستقیم کالا با کالا) نیازهای عادی زندگی را فراهم کرده و از این راه امرار معاش نماید. در اینگونه داد و ستدهای اولیه (قرنها پیش از میلاد) معاوضه دو کالا با هم بدون تعیین ارزش و معیاری برای سنجش انجام می‌پذیرفت تا آنکه راه (مبادله غیرمستقیم کالا با کالا) را در پیش گرفت و همین انتخاب موجب پیدایش “پول” گردید.

ادامه مطلب تاریخچه ی پول

مراسم عزادارى‏ و تدفین عهد هخامنشیان

مراسم عزادارى‏ و تدفین عهد هخامنشیان از مراسم تدفین و عزادارى مردم آن دوران  در ایران باستان نیز جز اطلاعات مبهم و پراکنده خبرى نداریم. گزنفون مى‏نویسد: پس‏ازآنکه «ابراداتاس» در جریان نبرد با مصریان کشته شد، زنش پس از وقوف از مرگ شوهرش بر سر نعش او شتافت، آن را از زمین برداشت، بر- روى […]

معادن در دوران هخامنشیان

معادن‏ مهندس زاوش مى‏نویسد: ایرانیان از دیرباز براى بهره‏بردارى از معادن به حفر چاه و تونل و و گالرى مى‏پرداختند و قسمتهاى کم استقامت را به کمک چوب‏بست آماده کار مى‏کردند. براى روشن کردن معادن از پیه‏سوز و چراغهاى روغنى استفاده مى‏شد. در ایران سنگ مس قبل از سنگهاى دیگر مورد استفاده قرارگرفته است. طبق […]

هنر و صنعت‏ در دوران هخامنشیان

هنر و صنعت‏ از آثار هنرى که از عهد هخامنشیان برجاى مانده مى‏توان به مظاهر هنر ملى پى‏برد. هنرمندان آن دوره نمى‏توانستند یا نمى‏خواستند صحنه‏هاى مربوط به زندگى روزانه مردم را در آثار هنرى خود منعکس سازند. به عقیده گیرشمن «هنر هخامنشى مقید و محبوس دربار بود و نمى‏قوانست از آزادى تعبیر برخوردار باشد.» «۲۴۷» […]

مقام و ارزش خانواده‏ در عهد هخامنشیان

وضعیت طبقات مختلف عهد هخامنشی و ایران باستان مقام و ارزش خانواده‏ در مذهب زرتشت دوشیزگان و پسران عزب به ازدواج و تشکیل خانواده ترغیب شده‏اند، بنا به مندرجات اوستا: «مردى که‏ زن دارد برآنکه چنین نیست فضیلت دارد، و مردى که خانواده‏اى را سرپرستى مى‏کند بر آنکه خانواده ندارد فضیلت دارد و ثروتمند برتر […]

بحث کلى پیرامون طبقات‏ مختلف مردم دوره هخامنشیان

وضع طبقات مختلف‏ بحث کلى در پیرامون طبقات‏ کریستن سن مستشرق نامدار دانمارکى در مقدمه کتاب خود مى‏نویسد: … از زمان بسیار قدیم، ایرانیان جامعه دودمانى تشکیل داده بودند که از حیث تقسیمات ارضى منقسم بر چهار قسمت بود؛ از این قرار: خانه، ده، طایفه و کشور. قوم ایرانى خود را آریا مى‏نامید و اصطلاح […]

سازمان ارتش در حکومت هخامنشیان

سازمان ارتش‏ در حکومت هخامنشى، نیروى نظامى، اساس قدرت دولت و شخص شاه بود. کسانى که از نعمت سلامت برخوردار بودند و سنشان بین ۱۵ تا ۵۰ سال بود، در هنگام جنگ آماده‏به خدمت مى‏شدند، و این جریان از طرف مسؤولین امر با شدت و خشونت بسیار عملى مى‏شد. یک‏بار چنان اتفاق افتاد که پدر […]

طرز اداره کشورها در ایران باستان هخامنشیان

تمدن ایران در عهد هخامنشیان‏ طرز اداره کشورها به گفته هرودت، داریوش شاهنشاهى بزرگ خود را به ۲۰ استان یا ایالت تقسیم کرد و در رأس آنها بیست شهربان یا استاندار قرار داد. این صاحبمنصبان بزرگ، که جملگى از بستگان شاه یا افراد خاندانهاى بزرگ بودند، مستقیما در مقابل شاه مسؤولیت داشتند. براى جلوگیرى از […]

پیام تخت جمشید

تخت جمشید در میان هزاران اثر تاریخی ایران، اثری بی‌همتاست. آثار دیگری هستند که ازنظر قدمت یا بزرگی یا ارزش هنری و معماری و یا دانش و نبوغی که در ساختشان به کار رفته، با تخت جمشید هم ردیف اند. اما شاید تخت جمشید تنها اثری است که همه اینها را یک جا دارد.

افزون بر این، تخت جمشید از حیطه یک اثر تاریخی فراتر رفته و دست کم در صد سال گذشته، نقش پررنگی در زندگی ایرانیان داشته است؛ تا آن جا که از وادی سیاست برکنار نمانده و گاه در مرکز کشاکش‌های سیاسی قرار گرفته است.

ادامه مطلب پیام تخت جمشید

مراسم عزادارى‏ و تدفین عهد هخامنشیان

مراسم عزادارى‏ و تدفین عهد هخامنشیان از مراسم تدفین و عزادارى مردم آن دوران  در ایران باستان نیز جز اطلاعات مبهم و پراکنده خبرى نداریم. گزنفون مى‏نویسد: پس‏ازآنکه «ابراداتاس» در جریان نبرد با مصریان کشته شد، زنش پس از وقوف از مرگ شوهرش بر سر نعش او شتافت، آن را از زمین برداشت، بر- روى […]

معادن در دوران هخامنشیان

معادن‏ مهندس زاوش مى‏نویسد: ایرانیان از دیرباز براى بهره‏بردارى از معادن به حفر چاه و تونل و و گالرى مى‏پرداختند و قسمتهاى کم استقامت را به کمک چوب‏بست آماده کار مى‏کردند. براى روشن کردن معادن از پیه‏سوز و چراغهاى روغنى استفاده مى‏شد. در ایران سنگ مس قبل از سنگهاى دیگر مورد استفاده قرارگرفته است. طبق […]

هنر و صنعت‏ در دوران هخامنشیان

هنر و صنعت‏ از آثار هنرى که از عهد هخامنشیان برجاى مانده مى‏توان به مظاهر هنر ملى پى‏برد. هنرمندان آن دوره نمى‏توانستند یا نمى‏خواستند صحنه‏هاى مربوط به زندگى روزانه مردم را در آثار هنرى خود منعکس سازند. به عقیده گیرشمن «هنر هخامنشى مقید و محبوس دربار بود و نمى‏قوانست از آزادى تعبیر برخوردار باشد.» «۲۴۷» […]

مقام و ارزش خانواده‏ در عهد هخامنشیان

وضعیت طبقات مختلف عهد هخامنشی و ایران باستان مقام و ارزش خانواده‏ در مذهب زرتشت دوشیزگان و پسران عزب به ازدواج و تشکیل خانواده ترغیب شده‏اند، بنا به مندرجات اوستا: «مردى که‏ زن دارد برآنکه چنین نیست فضیلت دارد، و مردى که خانواده‏اى را سرپرستى مى‏کند بر آنکه خانواده ندارد فضیلت دارد و ثروتمند برتر […]

بحث کلى پیرامون طبقات‏ مختلف مردم دوره هخامنشیان

وضع طبقات مختلف‏ بحث کلى در پیرامون طبقات‏ کریستن سن مستشرق نامدار دانمارکى در مقدمه کتاب خود مى‏نویسد: … از زمان بسیار قدیم، ایرانیان جامعه دودمانى تشکیل داده بودند که از حیث تقسیمات ارضى منقسم بر چهار قسمت بود؛ از این قرار: خانه، ده، طایفه و کشور. قوم ایرانى خود را آریا مى‏نامید و اصطلاح […]

سازمان ارتش در حکومت هخامنشیان

سازمان ارتش‏ در حکومت هخامنشى، نیروى نظامى، اساس قدرت دولت و شخص شاه بود. کسانى که از نعمت سلامت برخوردار بودند و سنشان بین ۱۵ تا ۵۰ سال بود، در هنگام جنگ آماده‏به خدمت مى‏شدند، و این جریان از طرف مسؤولین امر با شدت و خشونت بسیار عملى مى‏شد. یک‏بار چنان اتفاق افتاد که پدر […]

طرز اداره کشورها در ایران باستان هخامنشیان

تمدن ایران در عهد هخامنشیان‏ طرز اداره کشورها به گفته هرودت، داریوش شاهنشاهى بزرگ خود را به ۲۰ استان یا ایالت تقسیم کرد و در رأس آنها بیست شهربان یا استاندار قرار داد. این صاحبمنصبان بزرگ، که جملگى از بستگان شاه یا افراد خاندانهاى بزرگ بودند، مستقیما در مقابل شاه مسؤولیت داشتند. براى جلوگیرى از […]

آرامگاه پادشاهان /تخت جمشید

در شمال شرقی چاه سنگی و به محاذات صد ستون و در ارتفاع ۴۰ متری، آثار یک دستگاه عمارت، با سکویی مفصل و یک ((آرامگاه)) در سنگ کنده شده، دیده می شود. بنا مشتمل بوده است بر یک اتاق دو ستونی و در جنب آن یک ایوان، با دو ستون در غرب و صندوق خانه هایی در شمال و جنوب و نیز تالاری ۴ ستونی با یک اتاق جانبی در شمال. همه اینها را بر سکویی چند پله ای بنا کرده اند که از سنگ هایی بزرگ و کوچک درست شده و سنگ هایش را بدون ملاط به هم چسبانیده اند.

بعد از اینها فضایی باز در شرق بنا وجود دارد که بعداً مقدار زیادی از کوه را در آورده اند و سکویی از سنگ در جلوی ((آرامگاه)) درست کرده اند. نمای ((آرامگاه)) به صورت صلیبی ناقص است که اصلا آرامگاههای نقش رستم می بایست چهار بازوی متساوی داشته باشد اما بازوی پایینی را وقت نکرده اند تمام کنند. این ((آرامگاه)) به تقلید از آرامگاه داریوش بزرگ در نقش رستم پرداخته شده است.

ادامه مطلب آرامگاه پادشاهان /تخت جمشید

مراسم عزادارى‏ و تدفین عهد هخامنشیان

مراسم عزادارى‏ و تدفین عهد هخامنشیان از مراسم تدفین و عزادارى مردم آن دوران  در ایران باستان نیز جز اطلاعات مبهم و پراکنده خبرى نداریم. گزنفون مى‏نویسد: پس‏ازآنکه «ابراداتاس» در جریان نبرد با مصریان کشته شد، زنش پس از وقوف از مرگ شوهرش بر سر نعش او شتافت، آن را از زمین برداشت، بر- روى […]

معادن در دوران هخامنشیان

معادن‏ مهندس زاوش مى‏نویسد: ایرانیان از دیرباز براى بهره‏بردارى از معادن به حفر چاه و تونل و و گالرى مى‏پرداختند و قسمتهاى کم استقامت را به کمک چوب‏بست آماده کار مى‏کردند. براى روشن کردن معادن از پیه‏سوز و چراغهاى روغنى استفاده مى‏شد. در ایران سنگ مس قبل از سنگهاى دیگر مورد استفاده قرارگرفته است. طبق […]

هنر و صنعت‏ در دوران هخامنشیان

هنر و صنعت‏ از آثار هنرى که از عهد هخامنشیان برجاى مانده مى‏توان به مظاهر هنر ملى پى‏برد. هنرمندان آن دوره نمى‏توانستند یا نمى‏خواستند صحنه‏هاى مربوط به زندگى روزانه مردم را در آثار هنرى خود منعکس سازند. به عقیده گیرشمن «هنر هخامنشى مقید و محبوس دربار بود و نمى‏قوانست از آزادى تعبیر برخوردار باشد.» «۲۴۷» […]

مقام و ارزش خانواده‏ در عهد هخامنشیان

وضعیت طبقات مختلف عهد هخامنشی و ایران باستان مقام و ارزش خانواده‏ در مذهب زرتشت دوشیزگان و پسران عزب به ازدواج و تشکیل خانواده ترغیب شده‏اند، بنا به مندرجات اوستا: «مردى که‏ زن دارد برآنکه چنین نیست فضیلت دارد، و مردى که خانواده‏اى را سرپرستى مى‏کند بر آنکه خانواده ندارد فضیلت دارد و ثروتمند برتر […]

بحث کلى پیرامون طبقات‏ مختلف مردم دوره هخامنشیان

وضع طبقات مختلف‏ بحث کلى در پیرامون طبقات‏ کریستن سن مستشرق نامدار دانمارکى در مقدمه کتاب خود مى‏نویسد: … از زمان بسیار قدیم، ایرانیان جامعه دودمانى تشکیل داده بودند که از حیث تقسیمات ارضى منقسم بر چهار قسمت بود؛ از این قرار: خانه، ده، طایفه و کشور. قوم ایرانى خود را آریا مى‏نامید و اصطلاح […]

سازمان ارتش در حکومت هخامنشیان

سازمان ارتش‏ در حکومت هخامنشى، نیروى نظامى، اساس قدرت دولت و شخص شاه بود. کسانى که از نعمت سلامت برخوردار بودند و سنشان بین ۱۵ تا ۵۰ سال بود، در هنگام جنگ آماده‏به خدمت مى‏شدند، و این جریان از طرف مسؤولین امر با شدت و خشونت بسیار عملى مى‏شد. یک‏بار چنان اتفاق افتاد که پدر […]

طرز اداره کشورها در ایران باستان هخامنشیان

تمدن ایران در عهد هخامنشیان‏ طرز اداره کشورها به گفته هرودت، داریوش شاهنشاهى بزرگ خود را به ۲۰ استان یا ایالت تقسیم کرد و در رأس آنها بیست شهربان یا استاندار قرار داد. این صاحبمنصبان بزرگ، که جملگى از بستگان شاه یا افراد خاندانهاى بزرگ بودند، مستقیما در مقابل شاه مسؤولیت داشتند. براى جلوگیرى از […]

نظر هگل در مورد هخامنشیان

از دیدگاه سیاسی، ایران زادگاه نخستین امپراتوری راستین و حکومتی کامل است که از عناصری ناهمگن [بی گمان به معنای نسبی] فراهم می آید. در اینجا نژادی یگانه، مردمان بسیاری را دربر می گیرد (ولی این مردمان) فردیت خود را در پرتو حاکمیت یگانه نگاه می دارند. این امپراتوری نه همچون امپراتوری چین، پدرشاهی، و نه همچون امپراتوری هند، ایستا و بی جنبش، و نه همچون امپراتوری مغول، زودگذر، و نه همچون امپراتوری ترکان بنیادش بر ستمگری است.

ادامه مطلب نظر هگل در مورد هخامنشیان