akshaye forohar

همه چیز در مورد فروهر و کالبد شکافی کامل ان

نیاکان ما از چند هزار سال پیش عقیده داشتند که هر انسان زنده از پنج جزء «تن، جان، روان، وجدان و فروهر» سرشته شده که پویندگی و بالندگی انسان از کوشش و جوشش آن ها است.که در زیر در مورد هر کدام توضیح مختصری خواهم داد:

۱- تن: همه ی اعضای بدن منهای نیروی زیستن را تن می گویند که پس از مرگ از بین می رود.

۲- جان: جان که نیروی زندگانی است، جنبش و کار تن را به همراه می آورد و با مرگ انسان، جان از بین می رود.

 

ادامه مطلب همه چیز در مورد فروهر و کالبد شکافی کامل ان