korosh nbozorg

مرگ کوروش از زبان هرودوت و بروسوس و دیگر تاریخ نویسان یونانی

همانطور که می دانید منابع ایرانی و هخامنشی در مورد مرگ کوروش هیچ شرحی را روایت نکرده اند(تا انجا که من دیدم)،اما مورخان بزرگ یونانی همچون «هرودوت»، «گزنفون»، «کتزیاس» و … هر کدام مردن کوروش را به گونه ای متفاوت روایت کرده اند.ما در اینجا نظریه های «هرودوت»،«بروسوس» و «کتزیاس»،«دیودوروس» و «گزنفون» را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

ادامه مطلب مرگ کوروش از زبان هرودوت و بروسوس و دیگر تاریخ نویسان یونانی