holocaust

مبحث هولوکاست در بستر افسانه آشویتس

روزی یک نویسنده لیبیایی به نام «عثمان اسماعیل» درباره هو لوکاست و صهیونیست ها، اینگونه نوشت که، «صهیونیسم از مراجعه به تاریخ هراسناک است تا مبادا دروغ آدم سوزی و نسل کشی و اتاق های گاز آشکار شود.» این نوشته و امثال آن که این روزها زیاد به چشم می خورد، محصول رویش یک شبه […]

مبحث هولوکاست در بستر افسانه آشویتس

روزی یک نویسنده لیبیایی به نام «عثمان اسماعیل» درباره هو لوکاست و صهیونیست ها، اینگونه نوشت که، «صهیونیسم از مراجعه به تاریخ هراسناک است تا مبادا دروغ آدم سوزی و نسل کشی و اتاق های گاز آشکار شود.»

این نوشته و امثال آن که این روزها زیاد به چشم می خورد، محصول رویش یک شبه و یا تفکری مبتنی بر باورهای غلط و یا زیرسؤال بردن یک ماجرا واقعی نیست، بلکه به نظر می رسد واکنش منطقی مقابل حساسیت بیش از اندازه صهیونیست ها درمحافظت از افسانه ای موهوم است که همواره تلاش شده واقعیت های مربوط به آن پنهان بماند.

ادامه مطلب مبحث هولوکاست در بستر افسانه آشویتس