2500 سال تاریخ شاهنشاهی

جشن‌های ۲۵۰۰ ساله ایران به روایت تصاویر

علیرغم همه مشکلاتی که کشور با آنها دست به گریبان بود و برخی از مردم ایران حتی از امکانات اولیه زندگی نیز بهره ای نداشتند، شاه و اطرافیانش برای خودنمایی نزد غربیان دست به برگزاری جشن هایی برای بزرگداشت ۲۵۰۰ سال تاریخ شاهنشاهی در ایران زدند که به جشن های ۲۵۰۰ ساله معروف شد.

 جشن‌های 2500 ساله

این امر، هزینه های بسیار گزافی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد و محتوای این جشن ها نشان داد که گردانندگانش کاملا به این موضوع بی توجه هستند که در مملکتی اسلامی زندگی می کنند.

ادامه مطلب جشن‌های ۲۵۰۰ ساله ایران به روایت تصاویر