نقش ايل قاجار در دورة صفويه و بخصوص در د

نقش ایل قاجار در دوره صفویه

نقش ایل قاجار در دوره صفویه و بخصوص در دوره شاه عباس اول چگونه است؟

قاجاریه یکی از طوایف ترک (قزلباش) است که در به قدرت رساندن صفویان دست داشت(۱) و در عهد پادشاهان صفوی به مناصب و مقامات عالیه نیز رسیدند. اولین بار نام قاجارها در عهد ترکمانان آق قویونلو در تاریخ آمده و ظاهراً از همان ایام، سر کرده آنها با نام قراپیری قاجار، با یارانش جزو مریدان شیخ حیدر صفوی بوده و بعداً به همراه شاه اسماعیل به اردبیل رفته و در جنگ شرور که بین شاه صفوی و شروانشاهیان واقع شد.

ادامه مطلب نقش ایل قاجار در دوره صفویه