معبد یهودیان

سیاست دینی هخامنشیان در کشورهای تحت سلطه

در نوشته اسرا (Esra) که بخشی از کتاب تورات میباشد ذکر شده است که شاهان هخامنشی عقاید مذهبی مردم کشورهای تحت سلطه خود را محترم می شمردند و روش سازشگرایی با مذاهب غیر ایرانی داشتند. به همین روایت معبد یهودیان در اروشلیم به دستور هخامنشیان ساخته شده است.

Takhtejamshid 300x200 سیاست دینی هخامنشیان در کشورهای تحت سلطه

ادامه مطلب سیاست دینی هخامنشیان در کشورهای تحت سلطه