ایران باستان رب النوع

باورهای‌ هیتیها و میتانیها

درباره‌ اصطلاح‌ هزار خدا
۵-۱- اصطلاح‌ « هزار خدا » که‌ به‌ وسیله‌ی‌ کاتبان‌ هیتی‌ به‌ کار رفته‌ و نظایری‌ از آن‌ نیز در جاهای‌ دیگر قابل‌ ملاحظه‌ می‌باشد، آشکار می‌سازد که‌ نفوذ و اختلاط‌ گوناگون‌ در میان‌ این‌ مردمان‌ بسیار رواج‌ داشته‌ است‌. در زمان‌ موردنظر اختلافاتی‌ از لحاظ‌ قبولی‌ خدایان‌ میان‌ ملل‌ متخاصم‌ وجود نداشته‌، به‌ این‌ معنی‌ که‌ هرگاه‌ میان‌ دو کشور، دو ملّت‌ و یا دو قوم‌ جنگی‌ در می‌گرفت‌، ملّت‌ غالب‌، خدایان‌ قوم‌ مغلوب‌ را نیز به‌ صورت‌ و فهرست‌ خدایان‌ مورد پرستش‌ اضافه‌ می‌نمود. این‌ خدایان‌ و عناصر جدید به‌ زودی‌ جایی‌ برای‌ خود باز کرده‌ و مورد احترام‌ و ستایش‌ واقع‌ می‌شدند. اینک‌ ممکن‌ است‌ که‌ این‌ نوع‌ سیاست‌ بوده‌ باشد در تساهل‌ مذهبی‌ از برای‌ موفقیّتهایی‌ بیشتر که‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی‌ ، به‌ ویژه‌ کوروش‌ آن‌ را اصل‌ سیاست‌ مذهبی‌ خود قرار داده‌ بودند، و یا با گمان‌ قوی‌تر، ترس‌ از نیروهای‌ مافوق‌ طبیعی‌ و اوهام‌ و خرافات‌ جاری‌ آنان‌ را بدین‌ روش‌ وامی‌ داشت‌، و در هر صورت‌ این‌ روشی‌ بود که‌ بعدها صورت‌ کامل‌تر و منطقی‌تری‌ در تساهل‌ مذهبی‌، در قلمرو سیاست‌ خارجی‌ هخامنشی‌ به‌ وجود آورد که‌ نتایج‌ نیکویی‌ از آن‌ عاید شد.

ادامه مطلب باورهای‌ هیتیها و میتانیها