اژدها در اساطیرجهان

سال ۱۳۹۱ سال اژدها

سال ۹۱ سال چه حیوانی است.

سال ۱۳۹۱ سال اژدها نام دارد

اژدها

 

اژدها یکی از موجودات افسانه‌ای در فرهنگ‌های جهان است. اژدها در اساطیرجهان جایگاه ویژه‌ای دارد.

واژه‌شناسی در فارسی

ریشه واژه اژدها و (ضحاک) یکی است و صورت‌هایی دیگر چون «اژدر»، «اژدرها» و «اژدهات» دارد، به معنی «ماری است افسانه‌ای و بزرگ، با دهان فراخ و گشاد.»

ادامه مطلب سال ۱۳۹۱ سال اژدها