ايران در زمان جانشينان شاه عباس‏

سیاست خارجى شاه عباس اول. ایران در زمان جانشینان شاه عباس‏

سیاست خارجى شاه عباس اول. ایران در زمان جانشینان شاه عباس‏

شاه عباس که خود را براى جنگ با ترکها آماده مى‏کرد، کوشش داشت با کشورهاى اروپائى، که با ترکها دشمنى داشتند، روابط سیاسى برقرار کند، به سال ۱۶۰۰ او یک هیئت نمایندگى سیاسى به سرکردگى حسینعلى بیک، همراه با انتونى شرلى انگلیسى به مسکو، پراگ، و نزد امپراطور آلمان، به روم پیش پاپ و به اسپانیا فرستاد. به سال ۱۶۰۲ سفیر امپراطورى آلمان و فرستاده پادشاه اسپانى و پرتقال به ایران وارد و به حضور شاه رسیدند.

ادامه مطلب سیاست خارجى شاه عباس اول. ایران در زمان جانشینان شاه عباس‏