انتشارات و آمو زش انقلاب اسلامی

روح سرزمین هند، گاندی!

تاریخ مجموعه ای است از حرکت ها، رفتارها وتجربیات آدمی و رویدادها وحوادثی که در زندگی بشر رخ داده است. سرگذشت روزمره ی انسان هایی که با رفتار، افکار، آرزوها وتخیلات خود به دنیایی که زیست گاه انسان است شکل و انسجام بخشیده اند. آنچه در مجموع به عنوان تاریخ مطرح می شود گوشه هایی از این واقعیت ها، افکار و رویدادهایی است که انسان ها خوب یا بد، خوشایند یا نا خوشایند در گذشته های دور و نزدیک، بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در سرزمین های آشنا یا نا آشنا از خود بر جای نهاده اند. هدف از تاریخ تنها توضیح و تشریح رویدادهانیست بلکه بیان چگونگی وقایع و توصیف چهره های تاریخی وبررسی علل رفتار و کردار آنان است.

ادامه مطلب روح سرزمین هند، گاندی!