امیر کبیر و پرچم ایران

تاریخچه پرچم ایران

نخستین اشاره در تاریخ اساطیر ایران به وجود پرچم، به قیام کاوه آهنگر علیه ظلم و ستم آژى دهاک(ضحاک) بر میگردد. در آن هنگام کاوه براى آن که مردم را علیه ضحاک بشوراند، پیش بند چرمى خود را بر سر چوبى کرد و آن را بالا گرفت تا مردم گرد او جمع شدند. سپس کاخ فرمانرواى خونخوار را در هم کوبید و فریدون را بر تخت شاهى نشانید.

فریدون نیز پس از آنکه فرمان داد تا پاره چرم پیش بند کاوه را با دیباهاى زرد و سرخ و بنفش آراستند و دُر و گوهر به آن افزودند، آن را درفش شاهى خواند و بدین سان ” درفش کاویان ” پدید آمد. نخستین رنگهاى پرچم ایران زرد و سرخ و بنفش بود، بدون آنکه نشانه اى ویژه بر روى آن وجود داشته باشد. درفش کاویان صرفاً افسانه نبوده و به استناد تاریخ تا پیش از حمله اعراب به ایران،  بویژه در زمان ساسانیان و هخامنشیان پرچم ملى و نظامى ایران را درفش کاویان مى گفتند، هر چند این درفش کاویانى اساطیرى نبوده است.

پرچم زمان کورورش کبیر *۵۵۹ سال پیش از میلاد* 


1


ادامه مطلب تاریخچه پرچم ایران