امپرياليست‏ها

مرتجعان ایران و امپریالیست‏ها

فعالیت نیروهاى ارتجاعى‏ مرتجعان ایران و امپریالیست‏ها ضمن پیکار علیه دموکراسى مى‏کوشیدند از ایلات کوچ‏نشین و نیمه کوچ‏نشین به‏ویژه عشایر جنوب ایران مانند بختیارى‏ها، قشقائى‏ها، لرها، عرب‏ها و غیره بهره ببرند. اینان به خانهاى عشایر اسلحه مى‏رساندند، آنها را تطمیع‏ مى‏کردند، مقدار زیادى از سهمیه جیره‏بندى شکر را با قیمت ثابت در اختیار آنها مى‏گذاشتند […]

تاریخ شماری- ایران زمان معاصر

تاریخ شماری ایران زمان معاصر ۱۹۱۷، نوامبر: اعلام نخستین فرمان و خطابیه از سوى دولت شوروى درباره سیاست خارجى و روابط با ایران‏ ۱۹۱۷، دسامبر: به رسمیت شناختن دولت شوروى از سوى ایران‏ ۱۹۱۸، ۲۹ ژانویه: اعلام تصمیم دولت شوروى درباره الغاى قرارداد ۱۹۰۷ انگلیس- روس و قراردادهاى نابرابر دیگر که شکننده استقلال ایران بود […]

گسترش ‏خواهى ایالات متحده امریکا. دومین مأموریت میلسپو

گسترش‏خواهى ایالات متحده امریکا. دومین مأموریت میلسپو امریکائیان هنگام جنگ جهانى دوم موقعیت خود را بگونه چشم‏گیرى در ایران استوار کردند. به‏ویژه فعالیت آنها، در زمان نخست‏وزیرى قوام از ۹ اوت ۱۹۴۲ تا ۱۳ فوریه ۱۹۴۳ افزایش یافت. در ۸ آوریل ۱۹۴۳ پیمان بازرگانى ایران و امریکا که به وسیله قوام تنظیم شده بود امضاء […]

فعالیت نیروهاى دموکراتیک و پیکار آنان علیه ارتجاع‏

فعالیت نیروهاى دموکراتیک و پیکار آنان علیه ارتجاع‏ ورود ارتش شوروى به ایران، برکنارى رضا شاه و نابود شدن آلمان فاشیست، تکان نیرومندى به توده‏هاى مردم ایران وارد آورد و جنبش‏هاى دموکراتیک گسترده‏اى در سرتاسر کشور پدید آمدند و رشد یافتند. در پایان سال ۱۹۴۱ شرکت‏کنندگان در جنبش‏هاى دموکراتیک که در زندانها یا تبعید به‏سر […]

سرکوبى جنبش آزادى ملى. تشکیل «کمیته دفاع ملى» در قم‏

سرکوبى جنبش آزادى ملى. تشکیل «کمیته دفاع ملى» در قم‏ امپریالیست‏هاى انگلیس و روس که از جنبش آزادى ایرانیان و فعالیت شبکه جاسوسى آلمانها در ایران به هراس افتادند، با یکدیگر توافق کردند که پادگانهائى در طول مرزهاى‏ شرقى ایران به منظور پوشش مستقر کنند، در اکتبر ۱۹۱۵٫ به فرمان دولت تزارى روس یک سپاه […]

قیام در شیراز

قیام در شیراز اوضاعى که به سال ۱۹۱۵ در شهرهاى مهمى چون شیراز، کرمان و اصفهان پیش آمد، دلیل بر آن بود که این نقاط نه‏تنها مراکز فعالیت شبکه جاسوسى آلمان، بلکه کانون- هاى جنبش آزادى ملى که سخت با انگلیسها دشمنى مى‏ورزیدند، بودند. یکانهاى ژاندارم یگانه نیروهاى مسلح محلى در این شهرها بودند که […]

وضع داخلى ایران‏ در زمان جنگ جهانی اول

وضع داخلى ایران‏ جنگ باعث بینوائى و تنگدستى بیشتر توده‏هاى مردم ایران گردید، استثمار توده‏ها شدت یافت و شرایط لازم اقتصادى براى فعالیت سریع جنبش آزادى ملى توده‏ها فراهم گردید، البته در رأس این جنبش باز هم بورژواهاى ناتوان محلى قرار داشتند. در اثر کاهش کالاهاى وارداتى به ایران شرایط مساعدى براى پیشرفت بورژوازى داخلى […]

مرتجعان ایران و امپریالیست‏ها

فعالیت نیروهاى ارتجاعى‏

مرتجعان ایران و امپریالیست‏ها ضمن پیکار علیه دموکراسى مى‏کوشیدند از ایلات کوچ‏نشین و نیمه کوچ‏نشین به‏ویژه عشایر جنوب ایران مانند بختیارى‏ها، قشقائى‏ها، لرها، عرب‏ها و غیره بهره ببرند. اینان به خانهاى عشایر اسلحه مى‏رساندند، آنها را تطمیع‏ مى‏کردند، مقدار زیادى از سهمیه جیره‏بندى شکر را با قیمت ثابت در اختیار آنها مى‏گذاشتند و خانها این شکر را با قیمت گزاف در بازار سیاه مى‏فروختند.

ادامه مطلب مرتجعان ایران و امپریالیست‏ها