امپراطور فرانسه

ناپلئون واقعا کی بود و با دنیا واقعا چه‌کار کرد؟

ناپلئون واقعا کی بود و با دنیا واقعا چه‌کار کرد؟

ویل دورانت که یک جلد از تاریخ تمدنش را به عصر ناپلئون اختصاص داده، در وصف او می‌گوید: «سزار بورژیا بود با دو برابر مغز او؛ ماکیاولی بود با نیمی از توجه و محافظه کاری او و صد برابر اراده او؛ مردی ایتالیایی بود که به وسیله ولتر، شکاک، به خاطر زنده‌ ماندن در انقلاب فرانسه، زرنگ و بر اثر معاشرت با روشنفکران فرانسه، تیزهوش شده بود. همه صفات رنسانس در او جمع بود؛ هنرمند و جنگجو، فیلسوف و مستبد ولی عاجز از متوقف شدن که البته این آخری عیب مهمی بود و به بادش داد».

ادامه مطلب ناپلئون واقعا کی بود و با دنیا واقعا چه‌کار کرد؟