امپراطوري ساساني

نام بغداد، ایرانی است

نام بغداد، ایرانی است

ابو العباس سفاح- اولین خلیفه عباسی- و منصور خلیفه دوم که به اعتفاد مورخان پایه گذار رسمی خلافت عباسی به حساب می آید، در سال های اولیه حکومت خود در قصری به نام هاشمیه در نزدیکی کوفه مسکن گزیدند. منصور به زودی دریافت که برای نشان دادن رسمیت و اقتدار دودمانی که رویای پایه گذاری آن را دارد می باید به دنبال شهری در خور و شایسته نام و اعتبار عباسیان باشد.

ادامه مطلب نام بغداد، ایرانی است