امپراتور فرانسه

تکرار مجدد ناپلئون در اسراییل!

تکرار مجدد ناپلئون در اسراییل!

تاریخ قواعد و قوانینی خاص خود دارد. قوانینی که در برهه های مختلف تکرار می شوند و به همین دلیل برخی بر این باورند که تاریخ تکرار می شود. تاریخ به ما می گوید: هر گاه کشوری به دلیل پیروزی های پی در پی سرمست غرور شد؛ منتظر شکست او باشید، زیرا همین غرور زمینه شکست او را فراهم می سازد. پس از شکست، حس تحقیر و شکسته شدن اسطوره شکست ناپذیری، حاکمان و مردم را آزار می دهد، به همین دلیل حاکمان  جنگ دیگری را تدارک می بینند تا غرور از دست رفته و اسطوره شکست ناپذیری را ترمیم کنند اما شکست دوباره زمینه نابودی بیشتر را فراهم می سازد. باور ندارید؟ پس این نمونه های تاریخی را بنگرید:

ادامه مطلب تکرار مجدد ناپلئون در اسراییل!