امير كبير با روحانيت

رابطه ی امیر کبیر با روحانیت

رابطه ی امیر کبیر با روحانیت چگونه بود؟

میرزا تقی خان امیر کبیر یکی از رجال بزرگ تاریخ ایران است که در عصر قاجار می زیست. او مردی لایق و با کفایت و مدیر و مدبر بود. میرزا تقی خان، در حدود سالهای ۱۲۱۰ تا ۱۲۱۴ ه.ق در روستای هزاره از قراء فراهان از توابع اراک متولد شد. پدرش آشپز قائم مقام فراهانی سید الوزراء بود، امیر در کنار خانواده این مرد بزرگ و لایق در سیاست و تدبیر بزرگ شده و از او تعلیم دید.

ادامه مطلب رابطه ی امیر کبیر با روحانیت