امام صادق ع

فدا شدن حضرت عیسى(ع) برای نجات مسحیان از آتش دوزخ

کلمه یونانى و معنیش مژده است. مسیحیان از این جهت آن را مژده می‌دانند که به اعتقاد آنها حضرت عیسى(ع) خود را فداى مردم کرد تا همه مردم را از آتش دوزخ بخرد، و این کتب اناجیل آنها مژده بهشت است، کتاب آسمانى که به حضرت عیسى (ع) نازل شده.

ادامه مطلب فدا شدن حضرت عیسى(ع) برای نجات مسحیان از آتش دوزخ