امام خمینی رض

قدس و بیت المقدس در طول تاریخ

سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله (اسری آیه یکم)

هنگامی که حضرت یعقوب نبی “ع” پس از بازگشت از کنعان به مدت ۴۰ سال به اتفاق قوم خود در صحرای سینا دچار سرگردانی شد پیشقراولان را برای یافتن نزدیکترین شهر، به شمال صحرای سینا فرستاد.
این پیشقراولان پس از مدتی وحشتزده به صحرای سینا بازگشتند و مشاهدات خود را از شهر بیت المقدس به حضرت یعقوب نبی (ع) که زعامت و هدایت قوم خود را به عهده داشت، ارائه دادند.
آنان از شهر قدس به عنوان شهر شیر وعسل یاد کردند و مردان آن را بسیار بلند قامت، جنگجو و پر جاذبه توصیف نمودند.

ادامه مطلب قدس و بیت المقدس در طول تاریخ