امام خميني

مراجع مخالف با شاه

غیر از امام خمینی کدامیک از مراجع نجف و قم با شاه مخالف بودند؟

هیچ یک از مراجع تقلید هرگز در طول تاریخ با کسی که علناً مخالف و دشمن دین باشد، موافق و سازگاری نداشته‌اند، خصوصاً در تاریخ معاصر چنین چیزی اتفاق نیفتاده است که احدی از مراجع شیعه با سلاطین جور عصر. مانند پهلوی موافق بوده باشند.

ادامه مطلب مراجع مخالف با شاه