الفباي فارسی باستان

پارسی باستان (میخی) + نام خود را به زبان میخی ببینید

دعای داریوش

فارسی باستان به الفبایی نوشته شده است که میخی نامیده می شود
ظاهراً داریوش بزرگ دستور داده است که الفبایی برای فارسی باستان ساخته
و این زبان بدان نوشته شود .

در ادامه معرفی یک سایت برای تبدیل نام به زبان پارسی باستان (میخی)

ادامه مطلب پارسی باستان (میخی) + نام خود را به زبان میخی ببینید