اكّديها و سلسله سامى‏

تاریخ کلکده قدیم_بابل

نظرى بتاریخ بابل، آسور و عیلام‏

چون در ضمن تاریخ ایران مکرّر بوقایعى برمیخوریم، که با تاریخ بابل، آسور و عیلام مربوط است، براى فهم وقایع مزبوره لازم است با تاریخ این ممالک اجمالا آشنا باشیم و، چون ذکر تاریخ ممالک مزبوره خارج از موضوع این تألیف است، ناچار بگفتن کلیاتى از تواریخ بابل و عیلام و آسور باید اکتفاء کرد.

اول- کلده قدیم‏

مملکتى، که تقریبا از قرن نهم قبل از میلاد معروف بکلده شد، قبل از آن تاریخ گذشته‏هاى مفصلى داشته که بطور اجمال چنین بوده:

ادامه مطلب تاریخ کلکده قدیم_بابل