اقدامات جالب داريوش

کانال سوئز از اقدامات جالب داریوش

کانال سوئز

یکى از اقدامات جالب داریوش که ارزش اقتصادى و سوق الجیشى دارد حفر کانال سوئز است. وى درباره این اقدام شگرف در کتیبه کانال مى‏نویسد: «من پارسى هستم، به همراهى پارسیان مصر را گشودم، امر کردم این کانال را بکنند …»

ترعه‏اى که داریوش حفر کرد، با ترعه کنونى که در سال ۱۸۶۹ توسط مون فردیناند دولسپس‏  حفر و به اتمام رسید، کمى اختلاف دارد؛ زیرا ترعه کنونى از «پرت سعید» شروع و به خلیج «سوئز» منتهى مى‏گردد، ولى ترعه داریوش کبیر از قدرى بالاتر از «بوباستیس» شروع و به رود نیل متصل و پس از عبور از وادى «تومیلیت» در نزدیکى سوئز به بحر احمر ملحق مى‏گردیده است.

ادامه مطلب کانال سوئز از اقدامات جالب داریوش