اقدامات آقامحمدخان

مهم ترین اقدامات آقامحمدخان

مهم ترین اقدامات آقامحمدخان پس از تأسیس سلسله قاجاریه چه بوده است؟

۱٫ نتیجه لشکرکشی ها و زد و خوردهای آقا محمدخان در مدّت ۱۶ سال آن بود که بیشتر حکام سرکش و مدعیان سلطنت را در نقاطی که دست جانشینان کریم خان بدانجا نرسیده بود، مغلوب و نابود ساخت و بر اثر همین فتوحات نیرو مند شد و متصرفاتی نظیر متصرفات خان زند فراهم آورد، تا اینکه در نتیجه کشمکش بین خاندان قاجار و زندیّه خاندان قاجار رو به قوّت نهاد و زندیه منقرض گشت

ادامه مطلب مهم ترین اقدامات آقامحمدخان