اقدامات آغا محمّد خان در قبال گرجستان و

اقدامات آغا محمّد خان در قبال گرجستان و قفقاز

اقدامات آغا محمّد خان در قبال گرجستان و قفقاز

آغا محمّد خان پس از فتح کرمان و دستگیری و قتل لطفعلی خان زند (آخرین بازمانده سلسله زندیه)، در سال ۱۲۰۹ هـ ق(۱) جهت تحکیم و بسط قدرت، حکومت نوپای خود در آذربایجان و قفقاز، به آن مناطق لشکر کشید.

ادامه مطلب اقدامات آغا محمّد خان در قبال گرجستان و قفقاز