افكار اقتصادى

مقایسه افکار اقتصادى امیرکبیر با ناصر الدین شاه‏

مقایسه افکار اقتصادى امیرکبیر با ناصر الدینشاه‏

هدایت مى‏نویسد: «از تدابیر امیر کبیر یکى آن بود که جنس خارجه، ملبوس و غیره، استعمال نمى‏کرد؛ امتعه داخله را رواج مى‏داد. در کرمان شال کشمیرى بافتند؛ در مجلس خود کوزه و سرغلیان گلى بجاى بلور تداول داد، همه تأسى کردند. پیداست که یک شعر بوستان همواره در نظر او بوده است:

ادامه مطلب مقایسه افکار اقتصادى امیرکبیر با ناصر الدین شاه‏