افكارسیدجمال الدین اسدآبادی

افکار و عقاید سید جمال الدین اسد آبادی

سید جمال الدین کیست؟

سید جمال الدین

جمعی از تحلیلگران تاریخ سیاسی یک قرن اخیر جهان اسلام، چنین تصورکرده اند که اندیشه سیاسی سیدجمال‌الدین اسدآبادی که با شیوه انقلاب و نوگرایانه درتفکرسیاسی اسلام همراه بوده است، زیربنای نهضت های احیای تفکردینی درجهان اسلام است.

صرفنظر از میزان تاثیرافکارسیدجمال الدین اسدآبادی درنهضت های تجدید طلبانه سده اخیر، این نکته را نمی توان انکارکرد که اندیشه های سیاسی وی پل ارتباطی بین تفکرجدید سیاسی دومکتب سنی وشیعی محسوب می گردد.

تلاش وی برای ایجاد وحدت اسلامی که یکی ازمهمترین اهداف آرمانی اوبود، درنزدیک کردن مایه های انقلابی واندیشه های سیاسی شیعه وسنی سهمی بسزاداشت.

ادامه مطلب افکار و عقاید سید جمال الدین اسد آبادی