افسانه های هند

کیخسرو کوروش کبیر نیست

کیخسرو کوروش کبیر نیست‏

بسیارى از نویسندگان اروپائى و عموم ایرانیهائیکه احوال کوروش کبیر را شنیده‏اند او را با کیخسرو تطبیق میکنند اما نمیتوان تصدیق نمود بدلیل اینکه کیخسرو همان کاواهوسروا  میباشد که در افسانه‏هاى هند و ایرانى مذکور و راجع بدوره قبل از تاریخ میباشد.

بارى کیخسرو پس از چشیدن گرم و سردهاى زیادى بمدد رستم بر افراسیاب غلبه کرد و بالاخره او را گرفته اسیر نمود و به کینه خون پدرش سیاوش بقتل رسانید و کیخسرو عمرى طولانى نموده با شرافت تمام زندگى خود را بسر برد.

برگرفته از کتاب تاریخ ایران

 

ادامه مطلب کیخسرو کوروش کبیر نیست