افسانه عجيب مرگ يزدگرد و جانشینی بهرام

افسانه عجیب مرگ یزدگرد و جانشینی بهرام گور

افسانه عجیب مرک یزدگرد

از حالات این پادشاه که یکى از کارهاى او بناء شهر یزد میباشد اطلاعات ما خیلى کم است. وفات وى چنانکه فردوسى حکایت میکند در نزدیکى دریاچه سوار یاسو محل صید سمور آبى قریب بشهر نیشاپور رویداده که اکنون معروف بچشمه سبز و بطور افسانه در قلب کوههاى نیشاپور واقع است و بر طبق این حکایت اسب سفیدى داراى دست و پاى ریز و کفل گرد شبیه بگورخر از دریاچه نامبرده بیرون آمد و شاه بگرفتن آن فرمان داد ولى…..

ادامه مطلب افسانه عجیب مرگ یزدگرد و جانشینی بهرام گور