افزایش تعداد مسلمانان

سفر مسلمان به چهار گوشه جهان در طول تاریخ

برزیل

در سال ۱۵۰۰ میلادی، هنگامی که پرتغال برزیل را به اشغال خود درآورد، مهاجرت شهروندان آندولسی را ممنوع نمود؛ اما با این حال، بسیاری از مسلمانان خود را به برزیل رسانده، جماعتی از مسلمانان را تشکیل دادند. تا اواخر قرن شانزدهم میلادی، رقم مسلمانان کاملا افزایش یافت. در آن زمان، با اجرای احکام دادگاه های تفتیش عقاید، تعداد قابل توجهی از مسلمانان زیر شکنجه کشته شدند. (۱۵۹۴م)

ادامه مطلب سفر مسلمان به چهار گوشه جهان در طول تاریخ