اعياد و جشنهاى باستانى ايران

اعیاد و جشنهاى باستانى ایران-عید نوروز

اعیاد باستانى ایران‏

قدمت اعیاد و جشنهاى باستانى ایران بطور صریح معلوم نیست.

ظاهرا از عهد ساسانیان جشنهاى سالانه‏اى در میهن ما معمول بود که بیشتر مربوط به امور دهقانى بوده و هریک از آنها یادگار یکى از وقایع تاریخى یا پهلوانى عهد قدیم به‏شمار مى‏رفته است.

در این اعیاد، مخصوصا در عید نوروز و مهرگان، ضمن اجراى تشریفات مذهبى، مردم به خوشى و شادمانى مشغول مى‏شدند و با نواختن آهنگهاى نوروز بزرگ و نوروز کیقباد و نوروز خردک و ساز نوروز و باد نوروز و غیره و خواندن آوازها، جشنى بزرگ برپا مى‏کردند.

ادامه مطلب اعیاد و جشنهاى باستانى ایران-عید نوروز