اعدام صدام

نگاه به زندگی دیکتاتوری به نام صدام

سرانجام دیکتاتورهای جهان  ، همواره با ذهنیات آنان همخوانی ندارد و پایان خوش انتزاعی حیاتشان ، در عالم واقع رنگ می بازد.

صدام حسین دیکتاتوری است که پس از دهها جلسه دادگاه ، تنها برای بخشی از اعمال جنایتکارانه خود به طناب دار سپرده خواهد شد. رئیس جمهور مخلوع عراق فراموش کرده بود که مقصد هر سیر صعودی ، تنزلی است که برای دیکتاتورها، تنها با تلخی همراه است. حال برای آشنایی با گذشته صدام حسین ، نگاهی به زندگی او می اندازیم. صدام حسین ۶۶سال پیش یعنی آوریل ۱۹۳۷در شمال غربی عراق یعنی شهر تکریت چشم به جهان گشود.برخی معتقدند تکریت تنها یک سابقه پرافتخار دارد، نه به واسطه تولد صدام در آن ، چرا که امروز حتی تکریت از چشم گشودن صدام در این شهر، شرمگین است. در شهر تکریت کسی به دنیا آمده است که شاید تاریخ عراق به او ببالد ؛ صلاح الدین ایوبی سال ۱۱۳۸در این شهر به دنیا آمده است.ایوبی ، سرداری گمنام و کردتبار بعدها سلطان مصر شد و بیت المقدس ، قبله اول مسلمانان را از دست مسیحیان رهایی داد. این گونه است که تکریت دو مرد شهیر به خود دیده است ، صدام حسین و صلاح الدین ایوبی را که اولی یک دیکتاتور با کارنامه ای مشحون از جنایت های انسانی و دومی سرداری رهایی بخش بوده است. صدام حسین در روستای فقیری به نام عوجه به دنیا آمد ؛ در خانواده ای که گفته می شود با خشونتی بدوی زندگی می کرده اند و تعصب قبیله ای تا اندرونی خانه ها نفوذ داشت. پدر صدام پیش از به دنیا آمدن وی ، کشته یا به نحوی ناپدید شده بود. در چنین شرایطی مادر صدام مجددا ازدواج کرد و سرنوشت صدام تا ۱۰سالگی به دست ناپدری خشن و پدربزرگ نامهربانش افتاد.

ادامه مطلب نگاه به زندگی دیکتاتوری به نام صدام