اطلاعاتى در پيرامون جمعيت ايران‏

سکنه و جمعیت ایران‏ باستان

سکنه و جمعیت ایران‏

قبل از آنکه احوال طبقات مختلف اجتماعى، یعنى وضع کشاورزان، پیشه‏وران، روشنفکران، فئودالها، و اشراف و روحانیان، و دیگر قشرهاى اجتماعى مورد مطالعه قرار گیرد، نخست سکنه و جمعیت ایران را، با توجه به مدارک و اسناد موجود، مورد تحقیق و بررسى قرار مى‏دهیم:

جمعیت ایران‏

طبق فرضیه‏اى، آریاییها در حدود هزاره دوم قبل از میلاد، در ایران مسکن گزیدند و در طول تاریخ، با اقوام و طوایف مختلف، نظیر اعراب و ترکها و غیره درآمیختند و نژاد کنونى ایران نتیجه آن آمیزشهاست.

ادامه مطلب سکنه و جمعیت ایران‏ باستان