اصلاحات غازان خان‏

اصلاحات غازان خان‏

اصلاحات غازان خان‏

در پایان سده ۱۳ وضع عمومى اقتصاد ایران به وخامت گرائید. عیار پول‏هاى نقره‏اى به میزان زیادى کاهش یافت و نرخ پول پائین آمد. پنجمین ایلخان به نام کیخاتو خان (۱۲۹۱- ۱۲۹۵) کوشش کرد تا مانند چین پول کاغذى رواج دهد، اما در عمل با ناکامى روبرو گردید. دیرى نپائید کیخاتو خان قربانى شورش قسمتى از اشراف مغول گردید، جانشین او بایدو خان پس از ۶ ماه در پى شورش تازه امیران مغول کشته شد. در اکتبر سال ۱۲۹۶ غازان خان پسر ۲۴ ساله ازغون خان به سلطنت رسید. غازان که در جستجوى راه‏حلى براى خروج از بن‏بست اقتصادى بود برآن شد یک‏باره سیاست اداره داخلى کشور را تغییر دهد. او خود را به اشراف بلندپایه ایرانى و روحانیان متکى کرد، رسما اسلام را پذیرفت‏

ادامه مطلب اصلاحات غازان خان‏