اصلاحاتداخلى شاه عباس اول‏

اصلاحات و سیاست داخلى شاه عباس اول‏

اصلاحات و سیاست داخلى شاه عباس اول‏

سیاست داخلى شاه عباس اول بر پایه پیکار با پراکندگى فئودالى و جدائى‏خواهى مالکان بزرگ فئودال، استوارى قدرت مرکزى و تبدیل ایران به یک حکومت یک‏پارچه و نیرومند، استوار بود. بنابراین شاه از همان آغاز سلطنتش به آن گروه از طبقه فئودالها متکى شد که به ایجاد یک قدرت مرکزى نیرومند گرایش داشتند- بیشتر دیوان‏سالاران، به ویژه در خراسان، ایرانى بودند. در ارتباط با این سیاست ادارى، نقش رهبرى دستگاه حکومت از عناصر کوچ‏نشین ترک- آذربایجانى، به شهرنشینان ایرانى منتقل گردید.

ادامه مطلب اصلاحات و سیاست داخلى شاه عباس اول‏