اسپارت و آتن

نبرد پلوپونز – اسپارت (متحد ایران) و آتن

نبرد پلوپونز

شکل « دوستى » پایان نبردهاى یونان و ایران سبب شد اتحادیه یونان با مشکل مواجه شود البته این اتحادیه از همان ابتدا نیز براساس
نگرفته بود بلکه نزدیک شدن خطر بزرگ یک امپراتورى آسیایى این اتحادیه را ایجاد کرد اما در نهایت یونانیان که قومى جنگجو،
فرصت طلب و ناآرام بودند، در سال ۴۳۳ قبل از میلاد دوباره آماده نبرد، با یکدیگر شدند. جنگ هاى پلوپونز را مى توان یکى از
مهی بترین جنگهاى داخلى دنیاى باستان دانست.

ادامه مطلب نبرد پلوپونز – اسپارت (متحد ایران) و آتن