اسم کوروش

نامگذاری کوروش کبیر

وجه تسمیه و نامگذاری کوروش کبیر

اسم این شاه را چنین نوشته‏اند: در کتیبه‏هاى او و سایر شاهان هخامنشى بپارسى قدیم- (کورو) یا کوروش (کورائوش در صیغه مضاف الیه)، در نسخه عیلامى کتیبه‏ها- کوراش، ببابلى (در لوحه‏هاى نبونید)- کورش، در توریه- کورش و کورش، بیونانى- کورس. بعد این اسم به روم رفته سیروس شده و اکنون در اروپا، با جزئى اختلافى، سیروس یا سایروس، و یا چیزى نزدیک بآن گویند.

ادامه مطلب نامگذاری کوروش کبیر