اسم ربّ النوعى

تاریخ دولت آسور

نظرى بتاریخ بابل، آسور و عیلام‏

چون در ضمن تاریخ ایران مکرّر بوقایعى برمیخوریم، که با تاریخ بابل، آسور و عیلام مربوط است، براى فهم وقایع مزبوره لازم است با تاریخ این ممالک اجمالا آشنا باشیم و، چون ذکر تاریخ ممالک مزبوره خارج از موضوع این تألیف است، ناچار بگفتن کلیاتى از تواریخ بابل و عیلام و آسور باید اکتفاء کرد.

دوم- دولت آسور

آسورى‏ها مردمى بودند از نژاد سامى، که با مردمان سامى نژاد دیگر در بابل زندگانى میکردند. در ازمنه بعد آسورى‏ها مهاجرت کرده، به قسمت وسطاى رود دجله و کوهستانهاى مجاور رفته، در آنجا دولت کوچکى ساختند، که موسوم به آسور شد.

ادامه مطلب تاریخ دولت آسور