اسماعيل اول

سیاست داخلى و خارجى صفویان در زمان اسماعیل اول و طهماسب اول‏

سیاست داخلى و خارجى صفویان در زمان اسماعیل اول و طهماسب اول‏

تشکیل دولت‏هاى صفوى و پیشروى آنان به سوى باختر، سلطان بایزید دوم سلطان ترک (۱۴۸۱- ۱۵۱۲) را سخت نگران کرد. چون ساکنان بیشتر متصرفات آسیاى صغیر او شیعیانى بودند که براى قیام آمادگى داشتند. به موجب اطلاعاتى که شخصیت سیاسى ونیزى به نام مارینو سانوتو داده، ۵/ ۴ ساکنان مسلمان آسیاى صغیر، شیعه و با صفویان موافق بودند. سلطان بایزید قصد جنگ را نداشت؛ او نمایندگانى را نزد شاه اسماعیل فرستاد و مذاکرات صلح‏آمیزى را با او آغاز کرد.

ادامه مطلب سیاست داخلى و خارجى صفویان در زمان اسماعیل اول و طهماسب اول‏