اسماعيليه و قرمطيان‏

خیزش زنگیان. اسماعیلیه و قرمطیان‏

خیزش زنگیان. اسماعیلیه و قرمطیان‏

زنگیان یا زنجیان، نوادگان بردگان سیاه‏پوستى بودند که برده‏فروشان آنانرا از منطقه غربى افریقا یعنى زنگبار اسیر کرده و براى فروش به ایران آورده بودند. بسیارى‏ از این بردگان اجبارا براى آباد کردن زمین‏هاى بایر و شوره‏زار مناطق جنوبى عراق، نزدیک بصره به کار گرفته مى‏شدند. به سال ۸۶۹- چند هزار تن زنگى با پیشوائى سید على- بن محمد که رهبرى فعال و پرتوان بود، قیام کردند- نواده‏هاى پیغمبر (اعضاى خاندان على) شاخه‏هاى حسنى و حسینى را سید مى‏نامیدند-، خوارج این شخص را خلیفه اعلام کردند.

ادامه مطلب خیزش زنگیان. اسماعیلیه و قرمطیان‏