اسماعيليان

اسماعیلیان در ایران‏

اسماعیلیان در ایران‏ در سده یازدهم، در ایران با وجود پیگرد دستگاه حاکم گروه‏هاى سرى قرمطیان و اسماعیلیان به فعالیت‏هاى پیگرى دست زدند؛ از گروه اخیر در سالهاى ۷۰ سده یازدهم، حسن بن صباح، با امام اسماعیلیان- خلیفه فاطمیان مصر المستضر (۱۰۳۶- ۱۰۴۹)- بگونه سرى دیدار کرد. به سال ۱۰۹۰ او موفق شد دژهاى کوهستانى […]

تاریخ شماری-ایران قرون وسطی

ایران قرون وسطى‏ ۶۳۳- ۶۵۱: چیرگى عرب‏ها بر ایران‏ ۶۴۹: قیام مردم استخر (پرسپولیس قدیم) علیه عرب‏ها. تصرف و ویرانى استخر به وسیله عربها ۶۶۱- ۷۵۰: ایران در قلمرو خلفاى بنى امیه‏ ۶۶۱- ۶۷۴: تلاش پیروز ساسانى براى سازمان دادن مقاومت در برابر عرب‏ها در تخارستان‏

فرهنگ و ایدئولوژى ایران در سده‏هاى ۱۳- ۱۵

فرهنگ و ایدئولوژى ایران در سده‏هاى ۱۳- ۱۵ استیلاى مغولان موقتا زندگى فرهنگى ایرانیان را به راه نیستى کشاند. حکومت ایلخانیان مغول که از زمان هلاکو خان آغاز شده بود، به ادبیات و شعر فارسى توجه نداشت، چون مغولان زبان فارسى را به خوبى نمى‏فهمیدند، اما ایلخانیان با علاقه دانشمندان را به خدمت گرفتند: این […]

بنیان‏گذارى دولت ایلخانان هلاکوئى‏

بنیان‏گذارى دولت ایلخانان هلاکوئى‏ خان بزرگ مغول به نام منکوقاآن (۱۲۵۱- ۱۲۵۹) براى تصرف کشورهاى آسیاى غربى، اردوى بزرگى را زیر فرماندهى برادرش هلاکو سازمان داد. ارتش هلاکو خان همینکه وارد ایران گردید متصرفات اسماعیلیان که در کوههاى البرز و خوزستان قرار داشتند و حتى خود دژ الموت را به تصرف درآورد (۱۲۵۶). هلاکو خان […]

تصرف ایران به دست مغولان‏

۹٫ ایران زیر چیرگى خانهاى مغول‏ تصرف ایران به دست مغولان‏ تشکیل امپراطورى مغول به وسیله چنگیز خان پى‏آمدهاى مهمى در زمینه بین‏المللى دربرداشت. لشکریان مغول در سده ۱۳، چین شمالى (امپراطورى تزین)، چین جنوبى (امپراطورى سون)، تبت، ترکستان خاورى، آسیاى میانه، ایران، عراق عرب، ماوراء قفقاز، قفقاز شمالى، اروپاى خاورى و کناره‏هاى ولگا و […]

فرهنگ و ایدئولوژى ایران در سده ۱۰- تا آغاز سده ۱۳

فرهنگ و ایدئولوژى ایران در سده ۱۰- تا آغاز سده ۱۳ چیرگى عرب‏ها بر ایران باعث تسلط زبان و ادبیات عرب از لحاظ علمى و هنرى در سرتاسر ایران گردید. ضمن نیمه سده هشتم در ایران احساسات میهن‏پرستى اوج گرفت- شعوبیه با رواج فرهنگ عربى و حتى گاهى با تسلط سیاسى اعراب به مخالفت برخاستند. […]

دولت خوارزمشاهیان در آغاز سده دهم میلادى‏

دولت خوارزمشاهیان در آغاز سده دهم میلادى‏ در زمان سلطان محمد خوارزمشاه (۱۲۰۰- ۱۲۲۰)، دولت خوارزمشاهى گذشته از خوارزم، سرتاسر ایران را به‏غیر از قلمرو اسماعیلیان و خوزستان، تصرف کرد، ضمنا آذربایجان، ماوراء النهر و افغانستان کنونى را هم به متصرفات خود افزود. اما این دولت عظیم به ساختمان کوه‏پیکرى مى‏مانست که روى پى نااستوارى […]

اسماعیلیان در ایران‏

اسماعیلیان در ایران‏

در سده یازدهم، در ایران با وجود پیگرد دستگاه حاکم گروه‏هاى سرى قرمطیان و اسماعیلیان به فعالیت‏هاى پیگرى دست زدند؛ از گروه اخیر در سالهاى ۷۰ سده یازدهم، حسن بن صباح، با امام اسماعیلیان- خلیفه فاطمیان مصر المستضر (۱۰۳۶- ۱۰۴۹)- بگونه سرى دیدار کرد. به سال ۱۰۹۰ او موفق شد دژهاى کوهستانى الموت در نزدیکى قزوین را تصرف کند، پس از آن اسماعیلیان دژهاى دیگرى را در کوههاى دیلم، کوهستان و فارس تصرف کردند. اینگونه چیرگى اسماعیلیان بر ایران سازمان داده شد (۱۰۹۰- ۱۲۵۶).

ادامه مطلب اسماعیلیان در ایران‏