اسماعيليان در ايران‏

اسماعیلیان در ایران‏

اسماعیلیان در ایران‏

در سده یازدهم، در ایران با وجود پیگرد دستگاه حاکم گروه‏هاى سرى قرمطیان و اسماعیلیان به فعالیت‏هاى پیگرى دست زدند؛ از گروه اخیر در سالهاى ۷۰ سده یازدهم، حسن بن صباح، با امام اسماعیلیان- خلیفه فاطمیان مصر المستضر (۱۰۳۶- ۱۰۴۹)- بگونه سرى دیدار کرد. به سال ۱۰۹۰ او موفق شد دژهاى کوهستانى الموت در نزدیکى قزوین را تصرف کند، پس از آن اسماعیلیان دژهاى دیگرى را در کوههاى دیلم، کوهستان و فارس تصرف کردند. اینگونه چیرگى اسماعیلیان بر ایران سازمان داده شد (۱۰۹۰- ۱۲۵۶).

ادامه مطلب اسماعیلیان در ایران‏