اسلام و ایران

آیا اسلام به زور و جنگ به ایران تحمیل شد؟

آیا این مطلب صحت دارد که مسلمانان به ایران حمله کردند و کشور را مورد هجوم قرار داده و مردم را به زور به سلطه خود درآوردند؟ و مسلمان کردند؟

یکی از دلایلی که باعث شد که ایرانیان به اسلام گرایش پیدا کنند و در موقع هجوم اعراب با آنها همکاری نمایند ناراضی بودن مردم از وضع دینی و حکومتی بود. سلطنت آخرین پادشاهان ساسانی با هرج و مرج ناراحت کنندهای همراه بود و احساسات مردم نیز نسبت به فرمانروایان خود غیردوستانه بود

ادامه مطلب آیا اسلام به زور و جنگ به ایران تحمیل شد؟