اسلام در سرزمين ايران

دورانى از تاریخ اسلام که باید در زمینه تاریخ ایران بررسى شود

دورانى از تاریخ اسلام که باید در زمینه تاریخ ایران بررسى شود

و آنچه در این میان همچون وظیفه‏اى علمى و اسلامى بر عهده مدارس دینى ایران قرار مى‏گرفته، و اگر براى مدارس اسلامى خارج از این مرزوبوم در حکم واجب کفائى بوده براى مدارس ایران واجب عینى بوده است، شناختن و شناساندن دوره‏اى از تاریخ اسلام و فرهنگ اسلامى است که صحنه غالب رویدادهاى مهم و اساسى آن، چه سیاسى و چه فرهنگى، سرزمین ایران بوده و غالب فرزانگان و دانشمندانى هم که در ثبات و استقرار دولت اسلام و پى‏ریزى و گسترش فرهنگ آن کوشیده‏اند از همین سرزمین برخاسته‏اند.

ادامه مطلب دورانى از تاریخ اسلام که باید در زمینه تاریخ ایران بررسى شود