اسلام در ایران قبل از نزول سوره حج

اسلام در ایران قبل از نزول سوره حج

آیا ایرانیان قبل از نزول سوره مبارکه حج مسلمان بودند؟

با نفوذ اسلام در حجاز و ارتباط مسلمین با اقوام پیرامون خود که گاهی همراه جنگ با برخی از آنان بود، آوازه اسلام بر سر زبانها افتاد. آنچه از جهت تاریخی اثبات شده این است که اسلام در زمان خلیفه دوم همراه با فتح ایران، ‌به ایرانیان عرضه شد و آنان نیز به خاطر حقیقتی که در اسلام وجود داشت، دسته دسته ایمان آوردند. امّا آیا قبل از این تاریخ نیز مردم ایران با اسلام آشنایی داشتند؟

ادامه مطلب اسلام در ایران قبل از نزول سوره حج