اسرار خط ميخى

خط ایران باستان، اوستایى و میخى‏

خط ایران باستان، اوستایى و میخى‏

«ایرانیان باستان براى ضبط دقیق سرودهاى دینى خود و نشان دادن جزئیات صداها خطى پرداختند که به نام دین‏دبیره به ما رسیده است.

این نوع خط که هرحرف آن نماینده یک صداى خاص است، خط حرفى یا خط الفبایى نامیده شده است.

تاریخ اختراع دین‏دبیره را در حدود دوهزار سال قبل از میلاد تعیین کرده‏اند…..

ادامه مطلب خط ایران باستان، اوستایى و میخى‏