استيلاى مغول‏

ویژگیهاى استیلاى مغول‏

قلمرو خلیفه بغداد- عراق عرب و خوزستان- از هجوم مغولان مصون ماندند.

ویژگیهاى استیلاى مغول‏

معمولا هجوم استیلاگران کوچ‏نشین به شهرها و روستاهاى کشاورزى همیشه با تاراج غارت ساکنان همراه بوده است و بنابراین ویرانى و کشتار یکى از ویژگیهاى اینگونه تجاوز است. اما تجاوز چنگیز خان و دستیاران نزدیکش- خانهاى بزرگ- با شیوه‏هاى سازمان‏داده شده‏اى انجام مى‏گرفت و به منظور ویرانى کامل منطقه و نابودى دسته‏جمعى ساکنان صلح‏جوى شهر و روستا مشخص مى‏شد

ادامه مطلب ویژگیهاى استیلاى مغول‏