استوارى دولت صفويان‏

ایران در مرز سده‏هاى شانزدهم- هفدهم. م.

۱۲ =استوارى دولت صفویان‏

ایران در مرز سده‏هاى شانزدهم- هفدهم. م.

در آغاز فرمانروائى شاه عباس که بعدها لقب «کبیر» یافت اوضاع داخلى و خارجى ایران بسیار آشفته بود. ارمنستان خاورى، شیروان، آذربایجان مى‏جوشیدند و مرزهاى غربى کشور زیر اشغال ارتش ترک بودند. نیروهاى خانهاى ازبکى- بخارائى تقریبا سرتاسر خراسان را در تصرف داشتند. وضع مردم استانهاى غربى و شرقى بسیار آشفته بود، ترکها و ازبکان، گروه‏گروه از این مردم را دستگیر، از زادگاههاى خود بیرون مى‏بردند و به عنوان برده مى‏فروختند. راه ولگا- خزر و همچنین راههاى کاروان‏رو تجارتى بندرهاى مدیترانه همه به وسیله ترکها بسته شدند. میزان بازرگانى خارجى و داخلى سخت کاهش یافت.

ادامه مطلب ایران در مرز سده‏هاى شانزدهم- هفدهم. م.