استفاده از ابزار

ادوار گوناگون تاریخى‏ و تکامل فرهنگ و تمدن

ادوار گوناگون تاریخى‏

جامعه‏شناسان تاریخ زندگى بشر را برحسب پیشرفتهایى که در تولید وسایل زندگى حاصل شده است به دوره توحش، بربریت، و تمدن تقسیم مى‏کنند. طبق نظریه باستانشناسان و علماى زیست‏شناسى، ساختمان بدنى و مغزى نخستین انسانهاى قدیم با آدمیان امروزى اختلاف فراوان داشته است و قدیمیترین فسیلهاى انسانهاى آن روزگار شباهت زیادى با میمون دارد. انسانهاى میمون‏نما در طول عمر خود فقط در سایه کار به صورت انسان امروزى درآمدند. آدمیان دوران توحش یا (پالئولى‏تیک) اندک‏اندک در صدد برآمده بودند از سنگ و استخوان، وسایل و افزارهایى براى رفع نیازمندیهاى خود به وجود آورند………..

ادامه مطلب ادوار گوناگون تاریخى‏ و تکامل فرهنگ و تمدن