استبداد جهانی

دست نوشته‌ای از گاندی

دست نوشته‌ای از گاندی

غروب سی ام ژانویه ،۱۹۴۸ جهان یکی از اصیل ترین سیاستمداران خود را از دست داد. کسی که بی هیچ سلاحی و بدون این که گلوله ای شلیک کند توانست ملتی را از ظلم و ستم استبداد رهایی بخشد. زندگی او همان قدر باشکوه بود که مرگش، او که سالها منادی «عدم خشونت» بود، خود قربانی خشونت شد. ترور گاندی این پیام را داشت که خشونت در همه شقوق و شئونش تا جهان باقی است، وجود دارد؛ اما آنچه ماندگار است، روش و منش مهاتما (روح بزرگ) است که جهانیان را به ستایش از او وامی دارد.

ادامه مطلب دست نوشته‌ای از گاندی